Các lệnh 3d thường dùng của ansys

22-08-2014 4-53-27 CH• thêm/chỉnh sửa thân khối

• chọn thông số

22-08-2014 4-55-41 CH

 

Plane Toolbar

– tạo mặt phẳng và bản thảo mới

– danh sách mặt phẳng và bản thảo

22-08-2014 4-55-53 CH

Leave a Reply