Các loại tham số trong ansys

Các thông số hình học

Thay đổi kích thước hoặc vị trí của tính năng không cần thay đổi tổng số đối  tượng trong mô hình


Ví dụ, kích thước thông số Các thông số Topological

Chỉnh sửa tính năng bằng cách thêm hoặc xóa hình
Không cần thay đổi tổng số đối  tượng trong mô hình


Ví dụ, số bản sao trong Pattern Feature.

23-08-2014 10-51-52 SA

Leave a Reply