Các phần tử dùng cho tính toán nhiệt trong ansys (cả ổn định và không ổn định)

carbonfiber05
a.Các phần tử rắn 2D (Two-Dimensional Solid Elements).

PLANE35

Kích thước 2D, hình tam giác, 6 nút.
Degrees of freedom: Temperature (at each node).

5Capture

PLANE55
6Capture
Kích thước 2D, hình tứ giác, 4 nút.
Degrees of freedom: Temperature (at each node).
b. Phần tử rắn 3D (Three-Dimensional Solid Elements).
SOLID70

7Capture
Kích thước 3D, hình khôi, 8 nútể
Degrees of freedom: Temperature (at each node).
c.Phần tử thanh gậy bức xạ nhiệt {Radiation Link Elements).
LINK31

8Capture
Kích thước 2D, hoặc 3D.
Degrees of freedom: Temperature (at each node).
d.Phần tử thanh dẫn nhiệt (conducting Bur Elements)
LINK32
9Capture
Kích thước 2D, 2 nút.
Degrees of freedom: Temperature (at euch node).
e.Phần tử thanh gậy đốì lưu (Convection Link Elements).
LINK34
aCapture
Kích thước 3D, 2 nút.
Degrees of freedom: Temperature (at each node).

Leave a Reply