Các phím tắt chính và phím tắt thường dùng trong ansys

các phím tắt: giúp thực hiện hoạt động nhanh hơn

•    Ctrl-Z/Y: tới/lùi 1 bước (chỉ với chế độ sketching)

•    Ctrl-A: Chọn tất cả

•    Ctrl-C/X/V: sao chép/cắt dán

•    Ctrl-P/E/F/B: Bật bộ lọc điểm/mép/mặt/thân

•    F3: áp dụng

•    F5: tạo

•    F6: hiển thị (Shaded/Shaded+Edges/Wireframe)

•    danh sách đầy đủ

swsi

•    Escape: tương đương với New Selection (nếu nút không bị tô xám; có thể truy cập qua Selection Toolbar

•   Ctrl+A: chọn 3 loại Body : Solid, Surface, and Line

•   Ctrl+B: tương đương với Selection Filter: Bodies (also

accessible via the Selection Toolbar)

•    Ctrl+C: tương đương với Copy (chỉ với chế độ Sketching; có thể truy cập thông quaModify Toolbox)

•    Ctrl+E: tương đương với Selection Filter: Edges (có thể truy cập thông qua Selection Toolbar)

•    Ctrl+F: tương đương với Selection Filter: Faces (có thể truy cập thông qua Selection Toolbar)

•   Ctrl+N: tương đương với Start Over option (có thể truy cập thông qua File Menu)

•   Ctrl+O: tương đương với  Load DesignModeler Database option (có thể truy cập thông qua File Menu)

•   Ctrl+P: tương đương với  Selection Filter: Points (có thể truy cập thông qua Selection Toolbar)

•   Ctrl+S: tương đương với  Save Project option (có thể truy cập thông quaFile Menu)

•   Ctrl+V: tương đương với  Paste (Sketching Mode only; có thể truy cập thông quaModify Toolbox)

•    Ctrl+X: tương đương với  Cut (Sketching Mode; có thể truy cập thông quaModify Toolbox)

•    Ctrl+Y: tương đương với  Redo (Sketching Mode; có thể truy cập thông quatoolbar)

•   Ctrl+Z: tương đương với  Undo (Sketching Mode; có thể truy cập thông qua toolbar)

•    F1: ANSYS Inc. Hỗ trợ trực tuyến với DesignModeler;

•   F2: hỗ trợ truy cập

•    F3: áp dụng (trong khi tạo tính năng)

•   F4: Cancel (trong khi tạo tính năng)

•   F5: tương đương với  Generate (có thể truy cập thông qua3D Features toolbar)

•   F6: tương đương với  Shaded Exterior and Edges, Shaded Exterior, và Wireframe model appearance controls (chuyển đổi giữa 3 loại; có thể truy cập thông quaView Menu)

•   F7: tương đương với  Zoom to Fit (có thể truy cập thông qua

Rotation Modes Toolbar toolbar

Leave a Reply