Các phím tắt thường dùng khi thiết kế trên jdpaint

Dưới đây là những phím tắt mà bạn nên học khi sử dụng phần mềm jdpaint, sử dụng phím bao giờ cũng nhanh hơn là sử dụng chuột, và khi đó mắt ít điều tiết hơn, giúp bạn có thể thao tác được lâu hơn.

126374920610 

Stt

Phím tắt

Ý nghĩa

1

Ctrl +N Tạo file mới

2

Ctrl+O Chọn file để mở

3

Ctrl+S  Lưu dự án

4

F5 Zoom windown

5

F6 Zoom all

6

F7 Zoom selection

7

F8 Last view

8

F12 Thao tác toàn màn hình

9

Ctrl+R Tái tạo lại màn hình vẽ

10

Ctrl+D Bắt điểm ortho ( vuông góc)

11

Ctrl+E Bắt điểm tại điểm

12

Ctrl+F Tắt thanh công cụ bắt điểm

13

Ctrl+Q Vẽ đườn thẳng

14

Ctrl+A Vẽ cung

15

Ctrl+W Vẽ đa giác

16

Ctrl+Z Undo

17

Ctrl+X Cắt

18

Ctrl+C

Ctrl+Ins

Copy

19

Ctrl+V

Shift+Ins

Dán

20

Del Xóa

21

Alt+1 Move

22

Alt+2 Rotate

23

Alt+3 Mirror

24

Alt+4   Scale

25

Alt+5   Offset

26

Alt+6  

27

Ctrl+1 Region offset ( offset cho vùng)

28

Ctrl+2 Region weld ( nối các vùng)

29

Ctrl+3 Region subtract ( loại bỏ vùng)

30

Ctrl+4 Region intersect ( giao vùng)

31

Alt+F2 Combine ( tạo nhóm)

32

Alt+F3 Explode ( hủy nhóm)

33

Ctr+P Vẽ đường spline

 

 

 

Leave a Reply