Các thông số từ CAD trong ansys workbench

Các thông sô từ CAD được chuyển thành DM

Tùy chọn Filtering đối với User Defined Parameters

Có thể duy trì kết nối 2 hướng CAD

23-08-2014 11-28-21 SA 23-08-2014 11-28-33 SA

Leave a Reply