Category: WorkNC

Chương trình đào tạo phần mềm WorKNC

Phần mềm worknc cũng tương đương với phần mềm Mastercam, hoặc iCam, tuy nhiên nó lại được nhiều công ty Nhật sử dụng hơn, do độ phổ biến chưa cao nên việc tìm hiểu hoặc …