Category: Inventor

InventorCam 2011 for Autodesk Inventor 2011

Với sự tích hợp cửa sổ đơn InventorCAM trong Autodesk Inventor, tất cả các hoạt động gia công có thể được định nghĩa, tính toán và xác minh mà không cần rời khỏi môi trường …