Category: Matlab

Code vẽ đường thẳng trong matlab

Dưới đây là hướng dẫn code vẽ đường thẳng x=a với a= const vd: vẽ x=3 syms x syms t x=3+0*t y=t ezplot(x,y,) %a,b là giới hạn 2 đầu của đường thẳng đứng