Category: ShoeMaker

Thiết kế Style-Line trong Delcam ShoeMaker

Chọn vào phần Style-line . Chèn hình ảnh vào môi trường Delcam ShoeMaker. Chọn vào lệnh Hide Stencil Toolbar , sau đó chọn vào biểu tượng lệnh . Lúc này xuất hiện một cửa sổ, …