Category: Thiết kế ngược Rapidform

Chuyển dữ liệu thiết kế ngược sang solidworks

Start From First Feature – Từ những tính năng đầu tiên trong Feature Tree trong ứng dụng sẽ được xuất sang SolidWorks. Resume From Selected Feature – Từ tính năng chọn trong Feature Tree trong ứng dụng sẽ được xuất …

Tạo ảnh chụp màn hình với Rapidform

1.7.7. File > Capture Screen  File > Capture Screen… lệnh này tạo ra một ảnh chụp màn hình của công việc của bạn trong nhiều cách khác nhau. Những hình ảnh chụp được đăng ký trong …