File cài đặt phần mềm Cadence SPB OrCAD

Orcad là phần mềm thiết kế mạch điện , nói chính xác hơn Orcad là một bộ phần mềm bao gồm nhiều phần mềm trợ giúp cho chúng ta trong quá trình thiết kế mạch. Orcad Capture để vẽ sơ đồ nguyên lý, Layout để vẽ mạch in, Pspice để giả lập …
 

Cadence SPB OrCAD 16.50(60).035(001) Hotfix | 1.0 Gb

This material includes last updates and bug fixes to of the Cadence SPB OrCAD platform.
New technologies in Allegro and OrCAD 16.5 include advanced miniaturization capabilities, integrated power delivery network analysis, DDR3 design-in kit, bolstered co-design featured and flexible team-design enablement to address global designer productivity.
 

30k/DVD