File cài đặt phần mềm hệ thống HMI và Scada Siemens Simatic HMI Pro Tool v6.0 SP3

English | Siemens Simatic HMI Pro Tool v6.0 SP3 | 604 MB

English | Siemens Simatic HMI Pro Tool v6.0 SP3 | 604 MB


PROTOOL / Pro – một gói phần mềm thiết kế cho HMI và hệ thống SCADA cho máy tính
Khái niệm của tự động hóa hiện đại tạo ra nhu cầu mạnh mẽ cho quá trình. Các dữ liệu quá trình phải được báo cáo kịp thời, một cách rõ ràng và dễ hiểu.
Ngoài ra, nhu cầu ngày càng tăng cho dữ liệu lưu trữ. Vì vậy, bạn cần phải sao lưu dữ liệu của bạn là một quá trình ở cấp máy.
Mới, dựa trên máy tính, HMI – SIMATIC PROTOOL / Pro phù hợp với các hóa đơn. Nó chạy trong Microsoft Windows 95/NT4/2000. PROTOOL / Pro bao gồm mạnh mẽ hệ thống Thời gian chạy phần mềm (RT) và gói Cấu hình hệ thống cấu hình (CS).
PROTOOL / Pro CS bao gồm đã thử nghiệm chức năng PROTOOL, PROTOOL / Lite và bổ sung phần mềm cho máy tính Thời gian chạy, có thời gian đáp ứng thấp. Nó có thể được sử dụng cho các hệ thống trực quan và các doanh nghiệp nhỏ trong tất cả các ngành công nghiệp như một hệ thống duy nhất.

50K/DVD

Leave a Reply