File cài đặt ứng dụng word Corel Wordperfect Office X6

Corel Wordperfect Office X6 Sp2 v16.0.0.427 ENG/Reup/2013

Corel Wordperfect Office X6 Sp2 v16.0.0.427 | 409.7 MB
Phiên bản tiêu chuẩn của Corel® WordPerfect® Office X6 được dùng chính cho các ứng dụng word xử lý văn bản, bạn sẽ thấy phần mềm này rất mạnh về mảng văn phòng, kể cả microsoft office cũng phải dè chừng.
PHần mềm này tích hợp thêm các công cụ như tạo bảng tính, thuyết trình, email, các ứng dụng liên quan đến web,  và nhiều công cụ PDF tích hợp khác.

30k/DVD

Leave a Reply