Hiệu chỉnh mô hình như thế nào trong ansys

Hiệu chỉnh mô hình.
Khi mô hình đã được sinh lưới, ta không thể xóa đối tượng đã sinh lưới hay các phần tử và nút của đối tượng. Để hiệu chỉnh ta phải dùng các lệnh xCLEAR. Lệnh này được xem như ngược với các lệnh phát sinh lưới. Sau đó ta mới có thể hiệu chỉnh theo ý muốn.
Xóa lưới phần tử.
Các lệnh KCLEAR, LCLEAR, ACLEAR và VCLEAR xóa các nút và phần tử của đôi tượng hình học tương ứng. Khi xóa 1 đối tượng bậc cao, các đối tượng bậc thâp hơn nó cũng sẽ bị tự động xóa trừ khi chúng đã được sinh lưới. Lưu ý rằng các nút trên biên của 1 đối tượng được dùng chung với 1 đối tượng khác đã được sinh lưới sẽ không bị xóa trừ khi cả 2 đối tượng dùng chung các nút đó đều bị xóa.
Chương trình sẽ thông báo cho ta có bao nhiêu loại đối tượng sẽ bị xóa bởi lệnh xCLEAR. Một đối tượng xem như bị xóa nếu cả nút lẫn phần tử của nó đều bị xóa.

gth
Như đã lưu ý trước đây, các thuộc tính của phần tử được chỉ định bằng các lệnh TYPE, REAL, MAT và ESYS trước các lệnh sinh lưới sẽ bị xóa bởi lệnh xCLEAR. Việc xóa này được thực hiện bằng cách gán cho các số thuộc tính âm. Các lệnh XCLEAR không ảnh hưởng đến các thuộc tính xác định bởi lệnh xATT. Trong cả 2 trường hợp, khi dùng lệnh xATT các thuộc tính mới sẽ đè lên các thuộc tính đã được xác định trước cho mô hình.
Thay đổi đặc trưng phần tử.
Có nhiều lý do để thay đổi các thuộc tính của phần tử sau khi đã sinh lưới: do lỗi trong khi gán các đặc trưng phần tử, do thay đổi mục tiêu tính toán (chẳng hạn trong bài toán phân tích ứng suất – nhiệt). Kỹ thuật thay đổi đặc trưng phần tử gồm các phương pháp sau:
Phương pháp Brute Force: Xóa lưới, đặt lại đặc tnửig phần tử và sau đó sinh lưới lại. Việc sinh lưới lại đôi khi tốn rất nhiều thời gian nên cách này thường nên tránh nếu lưới chia đã đạt yêu cầu.
Thay đổi trực tiếp trên phần tử: Các đặc trưng phần tử có thể thay đổi trực tiếp mà không cần sinh lưới lại: chọn phần tử cần thay đổi, thay đổi lại đặc trưng phần tử và dùng lệnh EMODIF, ALL. Cách này cho phép trực tiếp thay đổi đặc trirtig phần tử mà không làm ảnh hưởng đến các đặc trirtig khác của mô hình. Tuy thuận tiện nhutag cũng khá nguy hiểm vì khi đó các đặc tnửig phần tử ở mô hình PTHH sẽ không còn tương ứng với các đặc tnftig phần tử ở mô hình hình học. Và ta cũng có thể nhập những giá trị không thích hợp cho các đặc trưng phần tử mà không nhận được bất cứ cảnh báo nào. Do đó với những thay đổi trực tiếp này ta cần thực hiện hết sức thận trọng.
Một cách khác để thay đổi ưực tiếp đặc trimg phần tử là dùng lệnh MPCHG. Khác với các lệnh khác, lệnh này có thể thực hiện được cả trong phần SOLUTION và có thể dùng để thay đổi các đặc tritìng phần tử giữa các lần giải.
Thay đổi trong bảng thuộc tính: ta cũng có thể thay đổi các thông sô’ trong bảng đặc tnrtig vật liệu sau khi đã sinh lưới nhưng phải trước khi tính toán. Cảnh báo sẽ được đưa ra nếu các đặc tnrtig vật liệu có những thông số không được nhập vào. Theo cách này ta không cần sinh lưới lại.
Lưu ý khi thêm nút giữa phần tử: theo bất cứ cách thay đổi nào trên đây, nếu muôn thay các phần tử không có nút giữa bằng các phần tử có nút giữa ta có thể dùng lệnh EMỈD theo sau lệnh MODMSH, DETACH.
Xóa các đốì tượng hình học.
Dùng các lệnh XDELE để xóa các đôi tượng hình học. Lưu ý rằng ta không thể xóa đối tượng bậc thấp nếu chúng đi liền với đối tượng bậc cao hơn. Do đó, khi tạo ra một khối bằng các lệnh hình học cơ bản, ta không thể xóa 1 điểm gắn liền với khôi đó trừ khi đã xóa theo đúng cấp thứ tự tất cả các đối tượng bậc cao hơn (đường, mặt và khôi) gắn liền với điểm đó.
Ngược lại bằng cách đặt thêm số KSWP = 1 cho các lệnh LDELE, ADELE hay VDELE ta có thể yêu cầu chương trình tự động xóa tất cả các đối tượng.
Hiệu chỉnh các đốì tượng hình học.
Ta có thể hiệu chỉnh mô hình hình học bằng cách thay đổi vị trí các điểm. Bâ’t cứ vùng đã được sinh lưới nào gắn liền với điểm đã được thay đổi sẽ bị xóa các nút và phần tử. Tất cả các đường, mặt và khối gắn liền với điểm sẽ được tự động cập nhật qua hệ tọa độ hiện hành.
Các đôi tượng chưa được sinh lưới cũng có thể được định nghĩa lại bằng các lệnh đã dùng để xác định chúng.

Leave a Reply