Hướng dẫn cài ansys workbench 11

Trước khi cài đặt ANSYS, mở đĩa CD -> mở tiếp file MAGNiTUDE -> copy file : a110sp1_calc vào ổ cứng rồi nháy đúp vào nó để tạo ra file license vào trong ổ cứng .
Ví dụ : có thể copy vào ổ C trước khi chưa bung nén là C:/a11sp1_calc .Sau khi nháy đúp vào filea110sp1_calc trong ổ C nó sẽ tự chạy ra một bảng thông báo có màn hình đen xì và nó sẽ hỏi là Y/N : thì ta sẽ ghi chữ Y -> để tạo file license trong ổ C.
Sau đó cài đặt chương trình như bình thường, đến phần hỏi license thì ta sẽ chỉ đường dẫn đến file license đã tạo ra ở trên , rồi tiếp tục cài đặt như bình thường đến hết là okie.
Tiếp đó vào Start/Setting/Control Pannel/System/Advance/Enviroment Variables/ trên cửa sổEnviroment Variables chọn New -> Xuất hiện cửa sổ New user Variables

  • Phần Variables name : gõ vào dòng lệnh : ANSYSLMD_LICENSE_FILE
  • Phần Variables value : gõ vào dòng lệnh : 1005@host
  • Sau đó okie .

Vào Start/Program/Ansys 11.0/Ansys chạy như bình thường

Leave a Reply