Hướng dẫn tao widget wordpress cơ bản cho người bắt đầu

Tutsplus WordPress Widgets Front To Back
WordPress Widgets Front To Back
Thời lượng 3h, dung lượng 5ooMb, tiếng Anh

Trong hướng dẫn này bạn sẽ được các chuyên gia hướng dẫn tổng quan cách xây dựng widget cho wordpress bằng API và các kỹ thuật phát triển cao hơn. Hướng dẫn này dành cho người chưa biết gì về cách tạo widget, sau khóa học bạn sẽ nắm được nhiều kĩ thuật quan trọng đến widget.

Nội dung:

Introduction 2m 50s
What Were Covering 2m 50s

Our Local Development Environment 40m 24s
Setting Up MAMP 5m 58s
Creating Our Database and Installing WordPress 6m 32s
Configuring Our IDE 4m 10s
Preparing The Plugin Directory 4m 54s
Configuring CodeKit For LESS and JSLint 8m 8s
A Survey of the Widgets API 6m 20s
Stubbing Out Our Widget Based on the API 4m 22s

Creating The Widget 1h 13m 48s
Creating The Header Definition 5m 32s
The Constructor, Localization, and Hooks 15m 58s
Adding a Text Field 8m 10s
Data Sanitization 8m 28s
Adding a Textarea 5m 2s
A Brief Introduction To JSLint 3m 42s
Enforcing Constraints Using jQuery 8m 36s
Adding a Select Box 8m 26s
Adding a Checkbox 5m 22s
A Brief Introduction To LESS 4m 32s

Releasing The Widget 15m 18s
Styling Our Widget Using LESS 5m 44s
Whats Required For Release? 4m 10s
Writing The README 5m 24s

50k/CD

Leave a Reply