Hướng dẫn thiết kế sản phẩm – Ghế trên Rhinoceros 4.0

Sau phần cơ bản là phần hướng dẫn thực hành với Rhinoceros 4.0, giúp người học ứng dụng các lệnh đã học vào quá trình thiết kế thực tế.

2014-10-25 11-31-48 AM

Leave a Reply