Kiểm soát hiển thị trong ansys designmodeler

Giúp kiểm soát màu sắc, hình dạng của từng loại đối tượng trong phần mềm, giúp người dùng dễ phân biệt đối tượng.

22-08-2014 4-37-58 CH 22-08-2014 4-37-46 CHKiểm soát hiển thị trong ansys designmodeler

Leave a Reply