Làm việc với các file ansys

Bạn nên xác định tập tin trên đĩa ở từng giai đoạn xử lý bằng cách vào View > Files
Bảng kết quả sẽ tham khảo chéo tên thư mục và tập tin với ô xử lý.

23-08-2014 10-26-00 SA

 

Workbench bao gồm nhiều tập tin và thư mục. Nếu bạn cần xử lý hoặc lưu trữ, hoặc nhóm lại để gửi cho chúng tôi cho tập tin Technical Support của toàn bộ xử lý.

23-08-2014 10-28-26 SA

Leave a Reply