Lập trình gia công Pocket – Finish Walls trong phần 2.5 Axes.

ECMT7ECMT1

 

ECMT6ECMT2ECMT5 ECMT4Kết thúc quá trình, chúng ta sẽ có đường chạy dao như hình sauECMT3

Leave a Reply