Mẫu jdpaint_Chèn ảnh nhỏ vào ảnh lớn

Image Texture Synthesis(J) (chế độ nhân ảnh khác bằng chèn ảnh nhỏ vào ảnh lớn)

Trước tiên phải có ản nhỏ và ảnh lớn lấy từ fileàImportàImage ví dụ:

gb6

Chọn

 

gb7

Hiện bảng

gb8

Nhấp lần 1 vào ảnh nhỏ Nhấp lần  2 vào khung

gb9

Leave a Reply