Quản lý tham số trong ansys Workbench

Các thông số trong Workbench

Các thông số được liệt kê trong Design Parameters Tab được mở trong giao diện Workbench.

Multiple Design Points được tạo bằng cách sử dụng các giá trị biến không phụ thuộc khác nhau.

Biến phụ thuộc được tham chiếu trong DesignModeler Parameter Manager (Parameter/Dimension Assignments) được cập nhật với mỗi Design Point.
Thực hiện cập nhật trên nền tảng

23-08-2014 11-44-55 SA

Leave a Reply