Sự khác nhau giữa phần tử BEAM 188 và BEAM 189 trong ansys

Sự khác nhau giữa phần tử BEAM 188 và BEAM 189 là phần tử BEAM 189 có thêm nút định hướng, phần tử BEAM 188 không có phần tử định hướng. Do vậy khi tạo phần tử BEAM 189 phải có thêm keypoint chỉ hướng của phần tử.
Khi tính toán ví dụ cho cột của nhà công nghiệp có tiết diện thay đổi, tiết diện tại chân cột nhỏ lớn dần lên đến định cột thì ta sẽ xử dụng phần tử BEAM189 có tiết diện thay đổi
– Khai báo SECTION1 cho tiết diện chân cột
– Khai báo SECTION2 cho tiết diện đỉnh cột
– Preprocessor->Sections->BEAM-Taper sections để khai báo tiết diện thay đổi

Leave a Reply