Category: TÀI LIỆU

File thực hành NX phần cơ bản

Tất cả các file thực hành NX phần cơ bản sẽ được post ở đây. Để đảm bảo hướng dẫn được đầy đủ, các bạn chịu khó down đúng file hướng dẫn và đúng phiên …

Hướng dẫn thiết kế vòng bi trong Inventor

Tổng quan thực hành Bắt đầu chương trình Đặt project là tutorial_files, sau đó mở Bearingsbearing.iam. Trên ribbon, chọn thẻ DesignPower Transmission panel  Bearing.  Lưu ý: Giữ chặt phím Ctrl khi click vào lệnh Bearing để load Bearing Generator với các dữ liệu …