Thanh trạng thái trong ansys designmodeler

Status/Info Bar

–  hiển thị trạng thái của của mô hình

–  hiển thị hướng dẫn

–  Ví dụ

22-08-2014 4-33-43 CH:

Leave a Reply