Thiết kế ngược Rapidform_Quét dữ liệu từ file Import

Nhấn vào Insert > Import trên thnah menu và chọn file Bottle.stl file ở đường dẫn

se5 se6

Leave a Reply