Tính khối lượng và moment quán tính ansys

Catapal
Các lệnh XSUM tính toán và cho ta biết các thông số hình học của đôi tượng hình học chỉ định:
KSUM: cho biết vị trí trọng tâm, moment quán lính với 1 điểm chọn trước
LSUM: cho biết chiều dài, trọng lâm, moment quán tính của đường thẳng.
ASUM: cho biết diện tích, trọng tâm, moment quán tính của 1 mặt.
VSUM: cho biết thể tích, trọng tâm, moment quán tính của 1 khôi.

Leave a Reply