Tự học Jdpaint_Đưa hình vào lưới trên jdpaint

Ajust bitmap count( làm hình nằm trên lưới)

Trước tiên phải có hìnhfg1

Chọn

fg2

Hiện bảng

fg3

Nhấp vào hình (ví dụ: hình con ngựa) ok

fg4

Và ngựa đã nằm trên lưới

Leave a Reply