Ứng dụng lệnh Wrap Surface vẽ cầu thang xoắn trong Catia

Cauthangxoan_Catia_14
Trong môi trường Generative Shape Design , sử dụng lệnh Circle trong Toolbar Wireframe để vẽ một đường tròn không kín trên XY Plane với thông số như hình dưới :Cauthangxoan_Catia_1
-Sử dụng lệnh Extrude trên Toolbar Surface để tạo một mặt trụ với chiều cao 100mm theo trục Z như sau :
Cauthangxoan_Catia_2
Kích hoạt lệnh Plane và tạo một mặt phẳng tiếp tuyến với mặt trụ và đi qua một trong hai điểm hở bất kỳ của chúng.
Cauthangxoan_Catia_3

Leave a Reply