Bán tất cả đĩa phần mềm cài đặt UGS NX các phiên bản NX6, NX7, NX8, NX8.5.

images (16)
Siemens PLM NX (MacOsx) 8.5.0 with English Documentation | 4.1 Gb
 
tải xuống (3) 
Siemens PLM NX (Linux64) 8.5.0 with English Documentation | 6.3 Gb
 
images (2) 
Siemens NX 8.5 Engineering DataBase | 1.0 Gb
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
SIEMENS NX 8.0 Engineering DataBases | 845 MB 
 
 
images (22)
Siemens PLM NX 8.5.0   2Gb
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 7.5 & Update 7.5.5.4 (x32/x64) | 7,9 Gb
images (21) 
 
Siemens PLM NX 7.5.5.4 MP02 Update | 431.4 mb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

Siemens NX 7.0.0.9 (x64) | 1.5 GB

 

Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

Siemens PLM NX 7.5.5.4 Update Only [32bit/64bit] | 2,2 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 7.5.5.4 MP01 32bit & 64bit Upgrade | 172.4 mb & 226.4 mb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 7.5.5.4 Update Only 32bit & 64bit | 1.0 Gb & 1.3 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 7.5.4.4 MP05 Update Only 32bit & 64bit | 549.4 mb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
SIEMENS PLM NX 7.5 CAST
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
SIEMENS PLM NX 7.5 DOCUMENTATION | 1.59 GB

Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 8.0.3.4R Update | 2.3 Gb
 
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM Software NX 8.0 Engineering DataBases | 846.1 mb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 8.0.2.2 MP02 Update | 374.3 mb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens Femap 10.3.1 32bit & 64bit with NX Nastran v8p1 | 941.6 mb & 1.2 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM Femap 10.3.0 32bit & 64bit with NX Nastran | 933.5 mb & 1.1 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM Femap 10.2.0 32bit & 64bit with NX Nastran | 837.0 mb & 1.0 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM Femap 10.1.1 32bit | 755 MB
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
UGS Femap v9.3 ISO | 775 MB
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 8.0.2.2 MP01 Update | 361.0 mb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 8.0.0.25 32bit & 64bit with Documentation | 3.1 Gb & 3.4 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

UGS NX 6.0.0.24 Unigraphics Portable x86 | 1.63 GB
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens NX 8.0.0.25 ISO + ADDON & DOCUMENTS
x86: 1.75 GB / 1.27 GB | x64: 1.97 GB / 1.27 GB
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 8.0.2.2 32bit & 64bit Update | 1.7 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 8.0.1.5 MP01 32bit 
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens NX 8.0 Documentation Multilanguage 32bit & 64bit | 13.9 Gb
 
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

 

Siemens PLM NX 8.0 CAST Online Library | 1.4 Gb & 1.4 Gb

 Upgrade | 224.5 mb & 302.0 mb

 

Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 8.0.1.5 Update Only 32bit & 64bit | 865.4 mb & 1.1 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX 8.5.0.12 Beta 32bit & 64bit Upgrade | 2.0 Gb & 2.2 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
SIEMENS UGS PLM NX V7.0 Documentation (Unigraphics) 32bit 64bit | 1.6Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens PLM NX v7.0 Documentation | 1.1 GB
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens NX 7.0.0.9 (x64) | 1.5 BG
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Siemens NX I-DEAS 6.2 | 3.0 Gb
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

UGS NX 6.0.0.24 Unigraphics Portable x86 | 1.63 GB
 
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
UGS NX NXNASTRAN 5 (5.0.0.25)
Windows | Rapidshare.com | 300 Mb
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
DOCUMENTATION OF UNIGRAPHICS UGS NX 5 (5.0.0.25)
Windows | Rapidshare.com | 1 GB
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
UNIGRAPHICS NX4 CAST | Version 4.0.0.25 | ISO | Windows | Rapidshare.com| 360 MB
 
 
 
Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
Documentary CD of UGS NX4 | Version 4.0.0.25
OS: Windows | Rapidshare.com | 420 MB