Bộ tài liệu pdf học ASP.NET

 

ASP.NET eBooks Collection [PDF]-OMNiSCiENT

ASP.NET eBooks Collection [PDF]-OMNiSCiENT
English | PDF | Ebooks Collection | All In One | 2.08 GB
ASP.NET sử dụng .NET Framework, .NET Framework là sự tổng hợp tất các các kỷ thuật cần thiết cho việc xây dựng một ứng dụng nền desktop, ứng dụng web, web services…
ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft’s Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi .NET language.
Trong nhiều năm qua, ASP đã được cho rằng đó thực sự là một lựa chọn hàng đầu cho web developers trong việc xây dựng những web sites trên nền máy chủ web Windows bởi nó vừa linh hoạt mà lại đầy sức mạnh. Đầu năm 2002, Microsoft đã cho ra đời một công nghệ mới đó chính là ASP.NET. Đây thực sự là một bước nhảy vượt bậc của ASP cả về phương diện tinh tế lẫn hiệu quả cho các developers. Nó tiếp tục cung cấp khả năng linh động về mặt hỗ trợ ngôn ngữ, nhưng hơn hẳn về mặt lĩnh vực ngôn ngữ script vốn đã trở nên hoàn thiện và trở thành ngôn ngữ cơ bản của các developers. Việc phát triển trong ASP.NET không chỉ yêu cầu hiểu biết về HTML và thiết kế web mà còn khả năng nắm bắt những khái niệm của lập trình và phát triển hướng đối tượng.
Tuy mang họ tên gần giống như ASP cổ điển nhưng ASP.NET không phải là ASP. Ta sơ lược ở đây vài khác biệt giữa ASP.NET và ASP để bạn có khái niệm tổng quát và sẽ trình bày thêm chi tiết khi đào sâu vào từng điểm đặc trưng (features) của ASP.NET.
 
Dưới đây là trọn bộ của tài liệu:
 
Addison-Wesley Advanced ASP.NET AJAX Server Controls, For .NET Framework 3.5 (2009).pdf
Addison-Wesley Essential ASP.NET with Examples in C# (2003).pdf
Addison-Wesley Essential ASP.NET with Examples in Visual Basic .NET (2003).pdf
Addison-Wesley Maximizing ASP.NET, Real World Object-Oriented Development (2005).pdf
Addison-Wesley Professional C# Developers Guide to ASP.NET XML and ADO.NET (2002).pdf
Apress ASP.NET 1.1 Solutions Toolkit (2005).pdf
Apress ASP.NET MVC Framework Preview (2008).pdf
Apress ASP.NET Web Development with Macromedia Dreamweaver MX 2004 (2004).pdf
Apress Applied ASP.NET 4 in Context (2011).pdf
Apress Beginning ASP.NET 2.0 Databases, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Beginning ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Beginning ASP.NET 2.0 in C#, From Novice to Professional (2006).pdf
Apress Beginning ASP.NET 3.5 in C# 2008, From Novice to Professional 2nd (2007).pdf
Apress Beginning ASP.NET 3.5 in VB 2008, From Novice to Professional 2nd (2007).pdf
Apress Beginning ASP.NET 4 in C# 2010 (2010).pdf
Apress Beginning ASP.NET 4 in VB 2010 (2010).pdf
Apress Beginning ASP.NET 4.5 in C# (2012).pdf
Apress Beginning ASP.NET 4.5 in VB (2012).pdf
Apress Beginning ASP.NET E-Commerce in C#, From Novice to Professional (2009).pdf
Apress Beginning Object-Oriented ASP.NET 2.0 with VB.NET, From Novice to Professional (2005).pdf
Apress Beginning Web Development Silverlight and ASP.NET AJAX, From Novice to Professional (2008).pdf
Apress Building ASP.NET Web Pages with Microsoft WebMatrix (2011).pdf
Apress Expert ASP.NET 2.0 Advanced Application Design (2006).pdf
Apress Foundation ASP.NET for Flash (2006).pdf
Apress Foundation Flex for Developers, Data-Driven Applications with PHP ASP.NET ColdFusion and LCDS (2008).pdf
Apress Foundations of ASP.NET AJAX (2007).pdf
Apress Foundations of Atlas, Rapid Ajax Development with ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Apress HTML5 Programming for ASP.NET Developers (2012).pdf
Apress Pro ASP.NET 2.0 E-Commerce in C# 2005 (2006).pdf
Apress Pro ASP.NET 2.0 Website Programming (2005).pdf
Apress Pro ASP.NET 2.0 in C# 2005 (2005).pdf
Apress Pro ASP.NET 2.0 in VB 2005 (2006).pdf
Apress Pro ASP.NET 3.5 Server Controls and AJAX Components (2008).pdf
Apress Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008 2nd (2007).pdf
Apress Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008, Includes Silverlight 2 3rd (2009).pdf
Apress Pro ASP.NET 3.5 in VB 2008, Includes Silverlight 2 (2009).pdf
Apress Pro ASP.NET 4 CMS, Advanced Techniques for C# Developers Using the .NET 4 Framework (2010).pdf
Apress Pro ASP.NET 4 in C# 2010 4th (2010).pdf
Apress Pro ASP.NET 4 in VB 2010 3rd (2010).pdf
Apress Pro ASP.NET Extensibility (2009).pdf
Apress Pro ASP.NET MVC 2 Framework 2nd (2010).pdf
Apress Pro ASP.NET MVC 3 Framework 3rd (2011).pdf
Apress Pro ASP.NET MVC 4 4th (2012).pdf
Apress Pro ASP.NET MVC Framework (2009).pdf
Apress Pro ASP.NET SharePoint 2010 Solutions, Techniques for Building SharePoint Functionality into ASP.NET Applications (2010).pdf
Apress Pro ASP.NET for SQL Server, High Performance Data Access for Web Developers (2007).pdf
Apress Pro Telerik ASP.NET and Silverlight Controls (2010).pdf
Apress Real World ASP.NET, Building a Content Management System (2002).pdf
Apress Silverlight and ASP.NET Revealed (2007).pdf
Apress Ultra-Fast ASP.NET 4.5 2nd (2012).pdf
Apress Ultra-Fast ASP.NET, Building Ultra-fast and Ultra-scalable Web Sites Using ASP.NET and SQL Server (2009).pdf
Hungry Minds ASP.NET Bible (2002).pdf
Hungry Minds ASP.NET Database Programming, Weekend Crash Course (2002).pdf
MCGraw-Hill Osborne ASP.NET 2.0 Demystified (2005).pdf
MCGraw-Hill Osborne ASP.NET 3.5, A Beginners Guide (2009).pdf
Manning ASP.NET 2.0 Web Parts in Action (2007).pdf
Manning ASP.NET 4.0 in Practice (2011).pdf
Manning ASP.NET AJAX in Action (2008).pdf
Manning ASP.NET MVC 2 in Action 2nd (2010).pdf
Manning ASP.NET MVC 4 in Action 3rd (2012).pdf
Manning ASP.NET MVC in Action (2010).pdf
Microsoft Press .NET Framework 3.5 ASP.NET Application Development (MCTS Exam 70-562) (2009).pdf
Microsoft Press ASP.NET 3.5, Step by Step (2008).pdf
Microsoft Press ASP.NET 4, Step by Step (2010).pdf
Microsoft Press ASP.NET and AJAX, Architecting Web Applications (2009).pdf
Microsoft Press Developing XML Web Services using Microsoft ASP.NET, Delivery Guide (2002).pdf
Microsoft Press Introducing Microsoft ASP.NET AJAX (2007).pdf
Microsoft Press Programming Microsoft ASP.NET 4 (2011).pdf
Microsoft Press Programming Microsoft ASP.NET MVC (2010).pdf
Microsoft Press Programming Microsoft ASP.NET MVC 2nd (2011).pdf
New Riders Publishing Debugging ASP.NET (2001).pdf
New Riders Publishing Inside ASP.NET (2001).pdf
OReilly Building a Web 2.0 Portal with ASP.NET 3.5 (2008).pdf
OReilly Learning ASP.NET 2.0 with AJAX (2007).pdf
OReilly Learning ASP.NET 3.5 2nd (2008).pdf
OReilly Programming ASP.NET AJAX (2007).pdf
OReilly Programming ASP.NET MVC 4 (2012).pdf
Packt Publishing ASP.NET 3.5 Application Architecture and Design (2008).pdf
Packt Publishing ASP.NET 3.5 Content Management System Development (2009).pdf
Packt Publishing ASP.NET 3.5 Social Networking (2008).pdf
Packt Publishing ASP.NET 4 Social Networking (2011).pdf
Packt Publishing ASP.NET Data Presentation Controls Essentials (2007).pdf
Packt Publishing ASP.NET MVC 1.0 Quickly (2009).pdf
Packt Publishing ASP.NET MVC 2 Cookbook (2011).pdf
Packt Publishing ASP.NET Site Performance Secrets (2010).pdf
Packt Publishing ASP.NET jQuery Cookbook (2011).pdf
Packt Publishing Building Websites with the ASP.NET Community Starter Kit (2004).pdf
Packt Publishing Enhancing Microsoft Content Management Server with ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Packt Publishing Microsoft AJAX Library Essentials, Client-Side ASP.NET AJAX 1.0 Explained (2007).pdf
Pragmatic Bookshelf Publishing Test-Drive ASP.NET MVC (2010).pdf
SAMS ASP.NET 3.5 Unleashed (2008).pdf
SAMS ASP.NET 4 Unleashed (2011).pdf
SAMS ASP.NET Developers Cookbook (2000).pdf
SAMS ASP.NET Evolution (2004).pdf
SAMS ASP.NET MVC Framework Unleashed (2010).pdf
SAMS Teach Yourself ASP.NET 4 in 24 Hours (2010).pdf
SAMS Teach Yourself ASP.NET Ajax in 24 Hours (2009).pdf
SAMS Teach Yourself ASP.NET in 21 Days 2nd (2002).pdf
SAMS XML for ASP.NET Developers (2002).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET 2.0 Website Using C# and VB 2nd (2006).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET 3.5 Web Site Using C# and VB 3rd (2008).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET 4 Web Site Using C# and VB 4th (2011).pdf
SitePoint Build Your Own ASP.NET Website Using C# and VB.NET (2004).pdf
SitePoint The ASP.NET 2.0 Anthology, 101 Essential Tips Tricks and Hacks (2007).pdf
Syngress Publishing ASP.NET Web Developers Guide (2002).pdf
Wiley ASP.NET 2.0 All-in-One Desk Reference for Dummies (2006).pdf
Wiley ASP.NET 2.0 Everyday Apps for Dummies (2006).pdf
Wiley ASP.NET 3.5 for Dummies (2008).pdf
Wrox Press ASP.NET 2.0 Beta Preview (2004).pdf
Wrox Press ASP.NET 2.0 Instant Results (2006).pdf
Wrox Press ASP.NET 2.0 Visual Web Developer 2005 Express Edition, Starter Kit (2006).pdf
Wrox Press ASP.NET 3.5 Enterprise Application Development with Visual Studio 2008, Problem-Design-Solution (2009).pdf
Wrox Press ASP.NET 3.5 Website Programming, Problem-Design-Solution (2010).pdf
Wrox Press ASP.NET AJAX Programmers Reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5 (2007).pdf
Wrox Press ASP.NET MVC 1.0 Test Driven Development, Problem-Design-Solution (2009).pdf
Wrox Press ASP.NET MVC 1.0 Website Programming, Problem-Design-Solution (2009).pdf
Wrox Press ASP.NET Website Programming C#, Problem Design Solution (2002).pdf
Wrox Press ASP.NET Website Programming Visual Basic.NET, Problem Design Solution (2002).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.0 with C# (2003).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.0 with Visual Basic .NET (2003).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.1 with VB.NET 2003 (2004).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 1.1 with Visual C# .NET 2003 (2004).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 AJAX (2007).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 with C# (2006).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 3.5 In C# and VB (2008).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 4 in C# and VB (2010).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET 4.5 in C# and VB (2013).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET Databases using VB.NET (2002).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET MVC 1.0 (2009).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET Security (2010).pdf
Wrox Press Beginning ASP.NET Web Pages with WebMatrix (2011).pdf
Wrox Press Beginning Ajax with ASP.NET (2006).pdf
Wrox Press C# 4 ASP.NET 4 and WPF with Visual Studio 2010, Jump Start (2010).pdf
Wrox Press Inside ASP.NET Web Matrix (2002).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 1.0 XML with C# (2002).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Databases (2007).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Design, CSS Themes and Master Pages (2007).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Security, Membership and Role Management (2006).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 Server Control and Component Development (2006).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 2.0 XML (2006).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 3.5 In C# and VB (2008).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 3.5 SP1, In C# and VB (2009).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 3.5 Security, Membership and Role Management with C# and VB (2009).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET 4 in C# and VB (2010).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET Design Patterns (2010).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 1.0 (2009).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 2 (2010).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 3 (2011).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET MVC 4 (2012).pdf
Wrox Press Professional ASP.NET Web Services (2001).pdf
Wrox Press Professional DevExpress ASP.NET Controls (2010).pdf
Wrox Press Professional DotNetNuke 5, Open Source Web Application Framework for ASP.NET (2009).pdf
Wrox Press Professional DotNetNuke ASP.NET Portals (2005).pdf
Wrox Press Professional IIS 7 and ASP.NET Integrated Programming (2008).pdf
Wrox Press Professional Refactoring in C# and ASP.NET (2009).pdf
Wrox Press Professional Silverlight 2 for ASP.NET Developers (2009).pdf
Wrox Press Professional Web Parts and Custom Controls with ASP.NET 2.0 (2006).pdf
Wrox Press Testing ASP.NET Web Applications (2010).pdf
Wrox Press Whats New in ASP.NET MVC 2 (2010).pdf
 

150k/DVD

Leave a Reply