Các bước chính khi xây dựng mô hình đường ống trong ansys

pipe_network1
Các bước chính khi xây dựng mô hình đường ống.
Xác định tiêu đề bài loán và tôn tập tin số liệu.
Thiết lập các số liệu đường ống cơ bản.
Mô hình hình học cho hộ thống ống
Thiết lập các số liệu đường ống cơ bản.
– Đặt các đặc trưng vật liệu
– Định hệ đơn vị được sử dụng thông qua lệnh PUNIT Lệnh PUNIT sẽ xác định cách thức chương trình chuyển đổi các số liệu cho các lệnh PDRAG, BRANCH, RUN, BEND, MITER, REDUCE, VALVE, BELLOW, FLANGE, PSPRNG, PGAP, PSPEC, PINSUL, và PCORRO.
– Chỉ định các đặc trưng của đường ống (PSPEC, PFLUID, PINSUL, PCORRO). Các đặc trưng này sẽ được chương trình áp đặt vào phần tử khi lệnh RUN được thực hiện.
– Chọn chế độ giải bài toán ống. Khi đổ chươne trình sẽ tính toán và chỉ định các hệ số độ mềm, hệ số mật độ ứng suất theo áp lực, nhiệt độ và đưa vào mô hình đường ống Irước khi tạo ra phần tử ống thích hợp. Các hệ số độ mềm này sẽ không thay đổi nếu ta thay đổi áp lực hay nhiệt độ.
– Đặt tải đường ống (PTEMP, PPRES, PDRAG).
Xác định các đặc trưng hình học của tuyến ông.
– Xác định lưới mô hình đường ống. Sử dụng lệnh BRANCH cho điểm bắt đầu tuyến ống, sử dụng các lệnh RUN để xác định từng đoạn ống thẳng. Lệnh RUN sẽ lạo ra các nút và phần lử PIPEJ6 với các đặc trưng hình học, vật liệu và tái trọng tương ứng trong đó đơn vị dài đã được xác định trước hỏi lệnh PUNỈT. Người sử dụng có thể thêm vào các đoạn cong (lệnh BEND, MITER) hay các đoạn có dạng hình học khác (lệnh TEE, VALVE, …) vào mô hình. Khi đó chương trình sẽ tự động cập nhật số liệu hình học cho các đoạn chèn vào này. Các đặc trưng phần lử và tải trọng của các đoạn chèn vào này sẽ được lấy theo đoạn Ống thẳng bên cạnh.
– Lệnh BRANCH cũng sẽ xác định điểm nối nơi kết thúc của một tuyến ông khác đã được định nghĩa. Các lệnh RUN tiếp theo sẽ tạo nên 1 tuyến ống mới bắt đầu từ điểm nối trên.
Xem và sửa đổi số liệu.
Sau khi đã hòan tất, các số liệu nhập có thể được xem và sửa đổi thông qua các lệnh xem và hiệu chỉnh mô hình thông thường.

Leave a Reply