Home Hướng dẫnHD Ansys Các đặc tính của những phần tử FLOTRAN trong phân tích ansys

Các đặc tính của những phần tử FLOTRAN trong phân tích ansys

by admin
99 views

gELEM96-1
Các đặc tính của những phần tử FLOTRAN.
Những phần tử FLUID 141 và FLUID 142 dùng để giải dòng chảy hai và ba chiều, xác định sự phân bố áp suất và nhiệt độ trong lưu chất nhớt một pha. Đối với những phần tử này, chương trình ANSYS® tính các thành phần vận tốc, áp suất và nhiệt độ từ nguyên lý bảo toàn khối lượng, động lượng và năng lượng.

a1Capture

a2Capture
• Phần tử FLUID 141 (hình a): mô hình hai chiều; dạng tứ giác bốn nút hoặc tam giác ba nút; các bậc tự do: vận tốc, áp suất, nhiệt độ, động năng rối, sự tiêu tan năng lượng rối, hệ số khối lượng pha trộn.
• Phần tử FLUID 142 (hình b): mô hình hai chiều; dạng tứ b) diện bốn nút hoặc lục diện tám nút; các bậc tự do: vận tốc, áp suất, nhiệt độ, động năng rối, sự tiêu tan nãng lượng rối, hệ số khôi lượng pha trộn.

Bài viết liên quan

Leave a Comment