Home Hướng dẫnHD Ansys Các điều kiện tiên quyết khi sinh lưới thích ứng ansys

Các điều kiện tiên quyết khi sinh lưới thích ứng ansys

by admin
15 views

Chương trình ANSYS® cung cấp cho ta các kỹ thuật gần đúng để tự động đánh giá sai số lưới trong một số bài toán. Bằng cách này, chương trình sẽ tự động đánh giá 1 lưới chia đã đủ mịn hay chưa. Nếu chưa, nó sẽ tự động chia mịn hơn sao cho sai số giảm đi. Quá trình trên được gọi là sinh lưới thích ứng (adaptive meshing) và trải qua nhiều lần tính toán cho đến khi sai sô” ước lượng nhỏ hơn 1 giá trị cho trước (hay đến khi sô” ỉần lặp vượt quá giới hạn).
adp
Các điều kiện tiên quyết.
Chương trình ANSYS® có 1 macro đã được viết trước, ADAPT.MAC, để thực hiện việc sinh lưới này. Mô hình của ta cũng phải thỏa một số điều kiện trước khi kích họat macro này.
– Thủ tục tiêu chuẩn chỉ áp dụng được cho tính toán tĩnh tuyến tính kết cấu và tính loán nhiệt.
– Mô hình chỉ nên sử dụng 1 loại vật liệu vì sai số tính toán dựa trên ứng suất trung bình tại nút và do đó thường không đúng tại biên giữa 2 loại vật liệu. Ngoài ra sai số về năng lượng cũng bị ảnh hưởng bởi module đàn hồi. Vì vậy ngay cả khi sự bất liên tục về ứng suất ở 2 phần tử liên tiếp là như nhau, sai số về năng lượng cũng sẽ khác nhau nếu các đặc trưng vật liệu của chúng khác nhau. Ta cũng nên tránh thay đổi đột ngột chiều dày phần tử vỏ vì chúng cũng sẽ gây ra những vân đề tương tự khi tính toán ứng suất.
– Ta phải dùng các phần tử có hỗ trợ tính toán sai số.
– Các đối tượng hình học trong mô hình phải có khả năng sinh lưới hay những đặc trưng có thể gây lỗi khi sinh lưới không được đưa vào mô hình.

Bài viết liên quan

Leave a Comment