Các đuôi, định dạng file và ý nghĩa trong phần mềm Ansys

ANSYS làm việc với 1 cơ sở dữ liệu lớn, nó lưu trữ tất cả dữ liệu nhập (các kích thước hình học, vật liệu, tải,…) và dữ liệu xuất (chuyển vị, ứng suất, biến dạng,ANSYS® viết và đọc, sửa chữa, xóa bỏ các dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng,…
Dữ liệu được quản lý bởi các Jobname. * :

Capturea6

Nếu không định nghĩa tên bài toán thì chương trình tự động ghi: file.db, file.log, file.tri, …
Muốn xem các dữ liệu trong các file này thì vào :
Utility Menu > File > List hoặc Utility Menu > List > files
Theo dõi chương trình tính toán nhờ cửa sổ ANSYS® Output.

Muốn mở dữ liệu xem lại hay đọc vào bước tính tiếp theo thì nhờ chức năng Resume from
Muốn đổi tên, xóa, sao chép, nhập, xuất file thì vào:
Utility Menu > File > File Operations Utility Menu > File > Import hoặc Export

Leave a Reply