Home CAD/CAMSolidWorks CÁC LỆNH TRÊN SHEET METAL- SKETCHED BEND-EDGE FLANGE TRÊN SOLIDWORKS 2012

CÁC LỆNH TRÊN SHEET METAL- SKETCHED BEND-EDGE FLANGE TRÊN SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
32 views

1 .Sketched Bend:

 • Lệnh Sketched Bend dùng để tạo 1 đường chấn trên tấm với 1 đường sketch được dựng trước.
 • Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Sketched Bend.
 • Trước khi dùng lệnh các bạn cần tạo 1 Sketch trên tấm

• Đầu tiên các bạn tạo sketch trên mặt phẳng cần chấn
• Tiếp theo chọn vào lệnh và bảng Sketched Bend1 hiện lên

Bảng Sketched Bend1

 • Bend Parameters: thiết lập các thông số chấn
 • Chọn biên dạng chấn:

Bend position: biên dạng chấn

• Biên dạng chấn sẽ nằm giữa đường sketch:

• Biên dạng chấn sẽ nằm bên phải của đường sketch:

• Biên dạng chấn sẽ nằm bên trái và bên dưới đường sketch:

• Biên dạng chấn nằm bên trái của đường sketch:

• Đổi chiều chấn:

• Sử dụng bán kính bo tròn mặc định:


• Góc chấn so với mặt phẳng chuẩn:

• Đối với trường hợp uốn cong Material outside mép vượt khỏi miền giới hạn kéo dài như hình 8.13 thì chiêu dài tâm được tính như sau:
lt = A + B + BA
Trong đó:

 • lt: là tổng chiều dài tấm sau khi uốn cong.
 • A: là chiều dài đoạn thứ hai có thể được tạo hơi lệnh Edge flange hay miter flange .V.V..
 • B : là chiều dài đoạn thứ nhất.
 • BA : là đoạn cong
  • Đối với trường hợp uốn cong Material inside mép không vượt khỏi miền giới hạn kéo dài như hình 8.14 thì chiều dài tấm được tính như sau: lt = A + B – BA.

Đoạn cong BA được tính như sau:
BA = pi (R +KT) a/180.
Trong đó :

 • R: Bán kính cong.
 • T: chiều dày tấm.
 • K=t/T
 • l : khoảng cách từ mặt trong của tấm đến mặt giữa tấm.
 • a : góc uốn cong.
 • Nhập bán kính bo (chấn):
 • Custom Bend Allowance :thông số dãn nở của vật liệu khi chấn.
 • Hệ số dãn nở vật liệu khi chấn:

2. Edge Flange:

 • Lệnh Edge Flange dùng để chèn thêm mép cho tấm kim loại bằng cách kéo một cạnh lên.
 • Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Edge Flange.
 • Chọn vào lệnh thì bảng Edge –Flange 1 hiện lên.
 • Flange Parameters: thiết lập thông số chèn.

• Chọn biên dạng chèn:


Edit Flange Profile: chỉnh sửa chiều dài tấm các bạn có thể gắn kích thước cho.

• Khi bạn chọn vào Edit Flange Profile: thì hộp thoại Profile Sketch hiện lên lúc đó bạn có thể điều chỉnh chiều dài tấm đã được chèn hay thiết lập thông số mới.

Hộp thoại Profile Sketch

Thông số chiều dài tấm có thể thay đổi

 • Use default radius: sử dụng kích thước vê cung tròn mặc định của phần mềm các bạn cũng có thể nhập vào kích theo yêu cầu của mình tuy vào từng loại vật liệu được sử dụng.
 • Nhập giá trị kích thước vào ô Bend Radius:
 • Angle: góc tạo tấm nghiêng so với mặt chuẩn, các bạn có thể thay đổi góc này theo yêu cầu của đề thi hay chi tiết thiết kế.
 • Các bạn có thể thay đổi góc 45 độ
 • Flange Length :Các bạn có thể chỉnh độ dài của tấm

Blind: nhập kích thước cần kéo dài
Up to vertex: kéo dài tới điểm nào đó
• Giá trị kích thước được tính từ đường giống của tấm cong tới cuối tấm:


• Giá trị được tính bằng kích thước phẳng của tắm Edge _ Flange, bỏ kích thước vê tròn:


• Giá trị được tính từ đường tiếp tuyến của tấm Edge_Flange tới cuối tấm:


• Giá trị kích thước được ghi:

 • Flange Position: điều chỉnh các cách ve tròn.
 • Biên dạng chấn sẽ nằm bên phải của đường sketch:
 • Biên dạng chấn sẽ nằm bên trái và bên dưới đường sketch:
 • Biên dạng chấn nằm bên trái của đường sketch\

Trim side bends: xóa góc lượng khi tạo tấm Edge_ Flange
Offset: kéo dài tấm ra thêm 1 khoảng.

 • Chọn hệ số dãn nở của vật liệu:

Bài viết liên quan