Các loại dao và thư viện dao phay solidcam

Khi gia công và lập trình gia công solidcam, ta cần phải nắm rõ tên của các loại dao để sử dụng chúng thích hợp, phần này chỉ nói các loại dao, và phần chi tiết sẽ được trình bày sau.
dao phay solidcam

SolidCAM có những loại dao mặc định sau đây:
• End mill
• Ball nose mill
• Bull nose mill
• Face mill
• Dove tail mill
• Taper mill
• Slot mill
• Lollipop mill
• Engraving tool
• Center drill
• Spot drill
• Drill
• Chamfer drill
• Tap
• Reamer
• Bore
• Thread mill
• Thread taper
• Broaching
• Probe tool

One Response

  1. Hân Phạm October 31, 2018

Leave a Reply