Các modul chính của phần mềm ansys

FEA

ANSYS®/ Structural:
– Tính toán cấu trúc tĩnh (Structural Static Analysis).
– Tính toán dạng dao động (Modal Analysis).
– Tính toán đáp ứng điều hòa (Harmonic Response Analysis).
– Tính toán động lực học quá độ (Transient Dynamic Analysis).
– Phân tích phổ (Spectrum Analysis).
– Tính toán bất ổn định (Buckling Analysis).
– Tính toán cấu trúc phi tuyến (Nonlinear Structural Analysis).
– Đặc biệt là tính toán các bài toán về cơ học rạn nứt (Fracture Mechanics), cơ học vật liệu Composite (Composites), tính toán mỏi (Futigue).
ANSYS®/ Linear Plus:
– Dùng cho những bài tính toán tĩnh, động luyến tính.
– Bài toán động bao gồm: Modal, Harmonic, Transiẻnt và Spectrum.
“Plus” sẽ bổ sung phần tính toán phi tuyến, ví dụ như: độ võng lớn, độ cứng phần tử (stress stiffening), phần tử tiếp xúc (nút – nút).
ANSYS®/ Flotran:
– Giải quyết các vấn đề về động lực học lưu chất (computational fluid dynamics – CFD), các bài toán về dòng lưu châ’t.
– Giải quyết các vấn đề về truyền nhiệt (heat transfer).
ANSYS®/ Emag 2-D, 3-D:
– Công cụ tính toán mạnh mẽ về trường điện từ.
– Giải quyết các vấn đề về sóng điện từ.
– Trường cặp đôi từ – nhiệt (coupled magnetic-thermal analyses), ví dụ như lò cảm ứng (induction heating)
– Trường cặp đôi từ – cấu trúc (magnetic-structural analyses), ví dụ như chuyển động của phần ứng {armature motion), ẻ.. cũng có thể kết hợp giữa electromagnetic – FLOTRAN CFD.
ANSYS®/ Mechanical:
– Tính toán cả tuyến tính và phi tuyến, cấu trúc và nhiệt, ữnh và động.
– Giải quyết rộng rãi các bài toán thuộc về chế tạo máy và xây dựng.
– Có những khả năng tính toán các bài toán động lực học, bất ổn định, truyền nhiệt, âm học , điện áp,…

AN SYS®/Multiphysic s.
– Không tính được các bài toán về trường điện từ, động lực học dạng tường minh (explicit dynamics analyses), động lực học lưu chất (CFD).
ANSYS®/ ED:
– Phục vụ cho giáo dục và đào tạo cho trường học, viện và tự học.
– Có khả năng như một ANSYS®/Multiphysics bao hàm cả trường điện từ và động lực học lưu chất. Tuy nhiên còn hạn chế về kích cỡ của mô hình tính.
– Không giải được những bài toán về vật liệu Composite.
ANSYS®/ PrepPost:
– Có khả năng tính toán như ANSYs®.’/Multiphysics.
– Hai khả năng Prep và Post được thiết kế rất mạnh mẽ để tính toán các mô hình lớn.
AN SYS®/ Thermal:
– Tính toán phân bô’ nhiệt, truyền nhiệt….
-Trường cặp đôi nhiệt — điện (Thermal-electric analyses).
ANSYS®/LS-DYNA:
– Giải quyết các bài toán biến dạng lớn (ép, rèn,…).
– Giải các bài toán động lực học.

AN SYS®/ Designer Products:
– ANSYS® DDA Connection.
– DesiịỊnSpace.
ANSYS®/ Mtiltiphysics:
Tính đa năng.
ANSYS®/ Thermal U/Flotran hay ANSYS®/Thermal/Structural v.v… Tính toán cho bài toán hai trường (cặp đôi).

One Response

  1. Lê Đức Long September 16, 2017

Leave a Reply