Home Hướng dẫnHD Ansys Các phím tắt chính và phím tắt thường dùng trong ansys

Các phím tắt chính và phím tắt thường dùng trong ansys

by admin
193 views

các phím tắt: giúp thực hiện hoạt động nhanh hơn

•    Ctrl-Z/Y: tới/lùi 1 bước (chỉ với chế độ sketching)

•    Ctrl-A: Chọn tất cả

•    Ctrl-C/X/V: sao chép/cắt dán

•    Ctrl-P/E/F/B: Bật bộ lọc điểm/mép/mặt/thân

•    F3: áp dụng

•    F5: tạo

•    F6: hiển thị (Shaded/Shaded+Edges/Wireframe)

•    danh sách đầy đủ

swsi

•    Escape: tương đương với New Selection (nếu nút không bị tô xám; có thể truy cập qua Selection Toolbar

•   Ctrl+A: chọn 3 loại Body : Solid, Surface, and Line

•   Ctrl+B: tương đương với Selection Filter: Bodies (also

accessible via the Selection Toolbar)

•    Ctrl+C: tương đương với Copy (chỉ với chế độ Sketching; có thể truy cập thông quaModify Toolbox)

•    Ctrl+E: tương đương với Selection Filter: Edges (có thể truy cập thông qua Selection Toolbar)

•    Ctrl+F: tương đương với Selection Filter: Faces (có thể truy cập thông qua Selection Toolbar)

•   Ctrl+N: tương đương với Start Over option (có thể truy cập thông qua File Menu)

•   Ctrl+O: tương đương với  Load DesignModeler Database option (có thể truy cập thông qua File Menu)

•   Ctrl+P: tương đương với  Selection Filter: Points (có thể truy cập thông qua Selection Toolbar)

•   Ctrl+S: tương đương với  Save Project option (có thể truy cập thông quaFile Menu)

•   Ctrl+V: tương đương với  Paste (Sketching Mode only; có thể truy cập thông quaModify Toolbox)

•    Ctrl+X: tương đương với  Cut (Sketching Mode; có thể truy cập thông quaModify Toolbox)

•    Ctrl+Y: tương đương với  Redo (Sketching Mode; có thể truy cập thông quatoolbar)

•   Ctrl+Z: tương đương với  Undo (Sketching Mode; có thể truy cập thông qua toolbar)

•    F1: ANSYS Inc. Hỗ trợ trực tuyến với DesignModeler;

•   F2: hỗ trợ truy cập

•    F3: áp dụng (trong khi tạo tính năng)

•   F4: Cancel (trong khi tạo tính năng)

•   F5: tương đương với  Generate (có thể truy cập thông qua3D Features toolbar)

•   F6: tương đương với  Shaded Exterior and Edges, Shaded Exterior, và Wireframe model appearance controls (chuyển đổi giữa 3 loại; có thể truy cập thông quaView Menu)

•   F7: tương đương với  Zoom to Fit (có thể truy cập thông qua

Rotation Modes Toolbar toolbar

Bài viết liên quan

Leave a Comment