Home CAD/CAMSolidWorks CÁCH CHỈNH SỬA VÀ VẼ NHANH CÁC ĐỐI TƯỢNG 2D TRONG SOLIDWORKS 2012

CÁCH CHỈNH SỬA VÀ VẼ NHANH CÁC ĐỐI TƯỢNG 2D TRONG SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
223 views

Sau đây ta sẽ trình bày các lệnh vẽ nhanh, chỉnh sửa các đối tượng 2D.

1 .Lấy đối xứng  Lệnh: Mirror 

            Để vẽ các chi tiết có tính đối xứng. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu

tượng trên thanh công cụ Ketch Tools

 hoặc từ menu Tools\Sketch Tools\Mirror

 • Entities to mirror: chọn biên dạng đối xứng
 • Mirror about: trục đối xứng

        

2. Vê cung tròn   Lệnh: Fillet  Lệnh có tác dụng vê tròn các đối tượng được nối liên tiếp với nhau(các đối tượng có thể là các đoạn thẳng, cung tròn hay các đa giác hay các đường Spline).

Để sử dụng lệnh này ta có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tool

hay từ menu Tools\Sketch Tools\Fillet.

 • Chọn cạnh ve tròn và nhập bán kính.

3. Vát góc   Lệnh: Chamfer

             Lệnh có tác dụng vát góc các đối tượng là các đoạn thẳng nối tiếp hay các cạnh của một đa giác. Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tool

hay từ menu Tools\SketchTools\ Chamfer

4. Offset   Lệnh: Offset Entities

            Lệnh dùng để copy một đối tượng theo một khoảng cánh cho trước. Để sử dụng lệnh này ta có thể kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tool

hay từ menu Tools\SketchTools\ Offset Entities.

Nhập khoảng cách copy song song, và chọn hướng copy

5. Chặt (cắt)   Lệnh: Trim

                   Dùng để cắt các phần của đối tượng khi cần cắt bỏ. Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Skecth Tool hoặc từ menu lệnh Tools\SketchTools\ Trim sau đó tiến hành kích chuột vào các đối tượng cần cắt bỏ.

6. Vẽ mảng tròn  Lệnh: Circular Step and Repeat 

Dùng để tạo các đối tượng theo mảng tròn từ một đối tượng cơ sở , Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Skecth Tool

hoặc từ menu lệnh Tools\SketchTools\ Circular Step and Repeat.

 • Chọn tâm quay
 • Nhập số biên dạng được copy
 • Gốc quay 

7. Vẽ mảng vuông    Lệnh: linear Step and Repeat 

Dùng để tạo các đối tượng theo mảng có dạng ma trận hàng cột tròn từ một đối tượng

cơ sở . Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Skecth Tool hoặc từ menu lệnh Tools\SketchTools\ linear Step and Repeat

 • Chọn đối tượng: Entities to Pattern
 • Số đối tượng được copy
 • Chọn hướng copy
 • Khỏi cách các đối tượng

8. Kéo dài đoạn thẳngLệnh: Extend

 • Dùng để kéo dài đoạn thẳng theo phương của nó cho tới khi gặp đoạn chắn (đoạn chắn có thể là đường cong, thẳng, tròn, Spline). Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Stetck Tools
 • hay từ menu lệnh Tools\SketchTools\ Extend.
 •     Ngoài các lệnh cơ bản trên Solidworks còn có các lệnh phụ trợ như lệnh tạo kích thước (Dimensions) hay lệnh đổi nét vẽ (Construction Goemetry) .v.v. ta không trình bày hết ở đây .

Bài viết liên quan