Home CAD/CAMSolidWorks CÁCH TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG 3D TỪ ĐỐI TƯỢNG 2D TRONG SOLIDWORKS 2012

CÁCH TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG 3D TỪ ĐỐI TƯỢNG 2D TRONG SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
226 views

Hầu hết các đối tượng 3D đều được vẽ từ đối tượng 2D. Điều kiện cần để các đối tượng 2D có thể phát triển thành đối tượng 3D thường là những đường cong được vẽ trong 2D phải kín hoặc là đường một nét. Các đối tượng này thường chỉ sử dụng được để tạo các mô hình 3D khi ta đóng công cụ Sketch lại.

1 .Tạo đối tượng 3D bằng cách kéo theo phương vuông góc với mặt chứa biên dạng.

  • Lệnh: Extruded Boss 

                 Dùng để vẽ một khối 3D từ biên dạng là một bản phác thảo 2D bằng cánh kéo biên dạng 2D theo phương vuông góc với biên dạng. Để sử dụng lệnh này ta phải có một biên dạng 2D khi đó trên thanh công cụ Features lênh nút lệnh Extruded Boss/Base sẽ được hiện sáng khi kích hoạt lệnh này thì menu Base –Extude. Tại Direction1 ta có các lựa chọn sau:

+ Mid plane: Sẽ cho phép đối tượng được kéo sang hai phía đối xứng qua mặt phảng chứa biên dạng thường mặt phẳng này theo mặc định là mặt Front.

+ Up to Surface: tạo biên dạng 3D đến mặt phẳng

+ Blind: Đối tượng được kéo về một phía của mặt phẳng chứa biên dạng. Hướng kéo đối tượng được chọn bởi người vẽ.

2. Khoét lỗ theo phương vuông góc với mặt chứa biên dạng

Lệnh: Extruded Cut

                Lệnh này dùng để khoét các lỗ hổng theo một biên dạng cho trước bằng cách cắt thẳng theo phương vuông góc với mặt phác thảo. Lệnh này được thực hiện trên các đối tượng 3D.

Các chế độ cắt cần quan tâm:

+ Blind : cắt theo một phía kể từ mặt phác thảo.

+ Mid plan : Cắt về hai phía mặt phác thảo.

+ Through All : Cắt xuyên thủng đối tượng.

3. Tạo đối tượng 3D bằng cách quay đối tượng 2D quanh một trục

Lệnh: Revolved Boss 

              Lệnh này dùng để tạo các mô hình 3D bằng cách xoay các biên dạng phác thảo 2D thành các đối tượng 3D quanh một trục. Chính vì vậy để thực hiện lệnh này cần có một biên dạng 2D và một trục xoay.

Chú ý : đối với lệnh này chế độ mặc định thường là 3600­­­­­­.

4. Tạo đối tượng 3D bằng cách kéo theo một đường dẫn bất kỳ

Lệnh : Sweep 

              Lệnh này dùng để tạo các đối tượng 3D bằng cách kéo biên dạng theo một đường dẫn vuông góc với mặt chứa biên dạng. Do đó ta phải tạo biên dạng và đường dẫn trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

5. Tạo đối tượng 3D từ các biên dạng khác nhau bất kỳ lằm trên các phác thảo khác nhau.

  • Lệnh: Loft
  • Lệnh này có chức năng tạo đối tượng 3D từ các biên dạng khác nhau trên các mặt phác thảo song song.

6. Cắt một phần đặc bằng cách quay biên dạng cắt quanh một trục

  • Lệnh: Revolved Cut 

                   Lệnh này dùng để khoét các lỗ hổng theo một biên dạng cho trước hoặc các dãnh bằng cách cắt quanh một trục sòn song song. Lệnh này được thực hiện trên các đối tượng 3D. Thường ở chế độ mặc định góc cắt là 3600 để thay đổi góc cắt ta đưa góc cắt vào angle.

  • Các chế độ cắt:

One – Direction : Cắt theo chiều kim đồng hồ kể từ mặt phác thảo

Mid plan : Cắt theo hai phía mặt phác thảo.

Two – Direction : Như trường hợp one – Direction.

Bài viết liên quan