Home CAD/CAMSolidWorks CÁCH VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, CÁC BIÊN DẠNG PHỨC TẠP TRONG SOLIDWORKS 2012

CÁCH VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, CÁC BIÊN DẠNG PHỨC TẠP TRONG SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
235 views

Cách vẽ các đối tượng 2D trong SolidWorks

Trong phần này ta sẽ trình bày  các lệnh cơ bản vẽ các đối tượng 2D(đường thẳng, cong, các biên dạng phức tạp) trong SolidWorks để làm cơ sở cho thiết kế các đối tượng 3D.

Chú ý: Các đối tượng 2D chỉ thực hiện trên một mặt phẳng vẽ phác thảo nào đó sau khi đã mở Sketch.

 • Vẽ đường thẳng   Lệnh: Line

             Để vẽ một đoạn thẳng. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools

hoặc từ menu Tools\Sketch Entities\Line để thuận tiện kích chuột phải một menu hiện ra, sau đó chọn Line. Chọn vẽ lệnh line và nhập kích thước

Lệnh line được biểu diễn

 • Vẽ hình chữ nhật   Lệnh: Rectangen 

      Để vẽ một hình chữ nhật hay hình vuông. Để thực hiện lệnh này ta cũng có thể kích Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ.

Sketch Tools

hoặc từ menu Tools\ SketchEntities\Rectangen.

Vẽ hình chữ nhật có cạnh ở phương bất kỳ  Lệnh: Parallelogram

         Để vẽ hình chữ nhật, hình vuông có các cạnh nghiêng với một góc bất kỳ. Để thao tác với lệnh này ta vào menu Tools\ SketchEntities\ Parallelogram.

 • Vẽ đa giác đều  Lệnh: Polygon

    Để vẽ các đa giác đều. Để thao tác với lệnh này ta vào menu Tools\ SketchEntities\ Polygon

Các bạn nhập kích thước và số cạnh của đa giác,

 • Vẽ đường tròn  Lệnh: Circle 

               Dùng để vẽ đường tròn. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools

hoặc từ menu Tools\ SketchEntities\ Circle. Để hiệu chỉnh ta cũng làm tương tự với các lệnh trên.

 • Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm  Lệnh: 3 Point Arc 

             Dùng để vẽ một phần cung tròn. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools

 hoặc từ menu Tools\Sketch Entities\ 3Point Arc

 • Vẽ cung tròn nối tiếp từ một điểm cuối của đối tượng khác   

                       Lệnh : Tangent point Arc

                  Dùng để vẽ một phần cung tròn nối tiếp từ điểm cuối của một đối tượng khác. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools

hoặc từ menu Tools\Sketch Entities\ Tangent point Arc

 • Vẽ đường tròn qua 3 điểm ( điểm tâm, điểm đầu, điểm cuối )

Lệnh: Center Point Arc

             Dùng để vẽ một cung tròn. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools

hoặc từ menu Tools\Sketch Entities\Center Point Arc

 • Vẽ đường Elip 

Lệnh: Ellipse

             Dùng để vẽ một hình elip . Để sử dụng lệnh từ

hoặc menu Tools\ SketchEntities\ Ellipse.

 • Vẽ cung Elip  Lệnh: Center point Elipse

            Dùng để vẽ một cung hình elip . Để sử dụng lệnh từ menu Tools\SketchEntities\ Center point Elipse.

 • Vẽ đường tâm  Lệnh : Center Line  

                Lệnh này dùng để vẽ đường tâm, khi sử dụng lệnh Mirror, revolve. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu Tools\Sketch Entities\ Centerline.

 • Vẽ tự do  : Spline

        Dùng để vẽ đường cong tròn đi qua các điểm cho trước. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools

hoặc từ menu Tools\Sketch Entities\ Spline.

Bài viết liên quan