Category: Abaqus

Đào tạo phần mềm abaqus

Chương trình đào tạo này dành cho các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ đang nghiên cứu các đề tài và cần phần mềm này để mô phỏng, tính toán một cách chính xác cho …