Category: Thiết kế ngược

Khóa học Rapidform_Chỉnh sửa lưới

  Bạn vào File > Open và mở file SheetMetal.stl tại đường dẫn: ~\Program Files\INUS Technology\Rapidform XOR\Sample\QuickStartGuide. Bạn có thể xem mô hình sau đây. Sau đó bạn nh ấp đôi chuột vào SheetMetal tr ên cây chức năng sau đó …

Chương trình rapidform_Lệnh bo Fillet

2.6.1  Bắt đầu lệnh Fillet Nhấn vào nút  (Fillet) trên thanh công cụ. 2.6.2  Chọn cạnh cần Fillet Chọn cạnh sau đây trên khối rắn và nhấp vào nút  (Calculate Radius With Mesh Data) . Cập nhập bán kính …

Lệnh mặt trong Rapidform_Surface Cut

Show / Hide Entity Để hiển thị lưới bạn nhấn tổ hợp phím (Ctrl+1) ti ếp theo bạn cho ẩn  Extrude2 (Merge) trên cây cấu trúc. Mesh Fit Surface   Nhấn vào nút   (MeshFit) trên thanh công cụ …

Chế độ offset trong rapidform

Offset Base Plane Di chuyển mũi tên hoặc thiết lập 4mm trong tùy chọn Offset Distance From Base Plane trong cây hộp thoại để tạo mặt phẳng vẽ phác thảo lưới. 2.4.3 Add Circle Nhấn …

Thiết kế Rapidform_ Lệnh Extrude

Nhấn vào nút  (Extrude) trên thanh công cụ. Chọn Sketch 2 (Mesh) làm Sketch cơ sở. Kiểm tra tùy chon Cut. Sau đó nhấn nút  OK để tháot lệnh. 2.4 Extrude Merge 2.4.1  Mesh Sketch Mode Nhấn nút  Mesh Sketch trên …

Đào tạo Rapidform_ Lệnh Trim

Chọn một đường thẳng và một cung tròn. Hai phần tử sẽ tự động nối dài để giao nhau và loại bỏ đi phần dư thừa.   Tương tự như vậy bạn sử dụng lệnh …

Chọn đối tượng trong Rapidform

Select > All Select > All lệnh chọn tất cả các đơn vị. Các đối tượng có thể được quyết định sử dụng bộ lọc lựa chọn. Ví dụ, nếu bộ lọc lựa chọn là poly-đỉnh, …

Tùy chỉnh lệnh mode Rapidform

  Select > Mode   1. Chọn  Select > Mode tren thanh menu. T các trình đơn phụ sau xuất hiện. chú ý: Tất cả các lệnh trong chọn chế độ được kích hoạt cho việc lựa chọn …

Tùy chỉnh Hardware tab của Rapidform

Under Processor Feature Setup Bạn có thể bật SSE2 (Streaming SIMD Extensions), SSE3 SSSE3 hoặc được cung cấp bởi CPU của bạn cho quá trình cao hơn. Các thiết lập tối ưu hóa được tự …

Các tùy chỉnh thuộc tính trên Rapidform

File > Preferences  File > Preferences… lệnh cho phép bạn quản lý các tùy chọn toàn cầu có ảnh hưởng đến tất cả các đối tượng trong cửa sổ xem. Các tùy chọn được lưu vào …