Cây thư mục thao tác trong ansys designmodeler

Làm việc với Tree Outline
• bắt đầu với mặt phẳng mặc định
– XY, ZX & YZ
– các phác thảo được tạo trên mặt phẳng
• Modeling Operations được liệt kê liên tục
• Bodies/Parts được liệt kê dưới
Modeling Operations

• Tree Outline được sử dụng để truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa hoạt động tạo mô hình hoặc phác thảo được tạo tại 1 điểm trong lịch sử mô hình.

22-08-2014 4-17-21 CH

 

Context Menus
• nhấp chuột phải vào 1 tính năng trong Tree Outline mở menu ngữ cảnh.

• Ví dụ;

– Insert được sử dụng để thêm hoạt động vào cây

– Suppress được sử dụng để khử hoạt tính trong 1 hoạt động được chọn

– Delete để xóa hoạt động
22-08-2014 4-19-05 CH

Leave a Reply