Home CAD/CAMCatia Chia lưới trong catia

Chia lưới trong catia

by admin
93 views

chia lưới trong catia và gặp vấn đề về phần chia lưới thể tích. Khi mình chia lưới thể tích xong, cắt cái solid ra thì lại là lưới mặt tức là chỉ có các mặt bao là có lưới

mình muốn khi chia lưới thì cắt solid ra nó hiển thị như này, kiểu lưới thể tích

Bài viết liên quan

Leave a Comment