Chương trình jdpaint_Biến dạng khối

Deform (biến dạng hình theo ý mình)

Trước tiên phải có hình đẻ uốn VÍ DỤ:

rs1

Vẽ hình vuông bao quanh VÀ 1 dây uốn mà ta muốn uốn

rs2

Chọn

rs3

Hiện bảngrs4

Meshes to be Deformed Nhấp phần khối cần uốn

Base Curve Nhấp hình vuông

Deforming Curve Nhấp dây uốn

Deforming Dir (hướng uốn theo XY)

Như ví dụ thì ta Nhấp Xdir Kết quả

rs5

ví dụ: uốn theo y thì thì vẽ dây uốn theo chiều Y Nhấp Ydir

rs6

Leave a Reply