Chương trình rapidform_Lệnh bo Fillet

2.6.1  Bắt đầu lệnh Fillet
Nhấn vào nútbt3  (Fillet) trên thanh công cụ.
2.6.2  Chọn cạnh cầnbt4 Fillet
Chọn cạnh sau đây trên khối rắn và nhấp vào nút  (Calculate Radius With Mesh Data) . Cập nhập bán kính cần Fillet được tính toán từ ​​dữ liệu lưới. Và sau đó thiết lập bán kính Fillet đến 4 mm và thiết lập cho tất cả các cạnh như hình dưới đây.
bt1

Nhấp vào nút OK.
bt2

Leave a Reply