Code vẽ đường thẳng trong matlab

Dưới đây là hướng dẫn code vẽ đường thẳng x=a với a= const

code MATLAB_mesh_sinc3D.svg

vd: vẽ x=3
syms x
syms t
x=3+0*t
y=t
ezplot(x,y,[a,b]) %a,b là giới hạn 2 đầu của đường thẳng đứng

Leave a Reply